: 0546 802 2744 : tumteknikerler@gmail.com
Sosyal Medya

Tüzük

TÜM TEKNİKERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1
Derneğin adı : TÜM TEKNİKERLER DERNEĞİ’dir.
Derneğin merkezi : İZMİR’dir.
Derneğin ikamet Adresi : İZMİR’dir.
Derneğin kısa Adı : TÜM-TEK
Dernek Şubeleri : Yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin logosu, ana 3 rekten oluşur. Elekrik mavisi, gece mavisi ve beyaz renklerden ibaret olup tüzüğün sonunda görsel olarak ektedir. Tek bir çatı altında toplanmış özel ve kamuda çalışan Tüm Tekniker, Önlisans, Teknisyen ve Teknik Öğretmeni temsil eder.

Derneğin Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekce sürdürülebilecek çalışma konuları ve biçimleriyle faaliyet alanı;

Madde 2
Dernek, Tüm Teknikerlere ve dernek üyelerine, Milli Eğitim Temel Kanunu madde-9 uyarınca “genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.” ilkesi doğrultusunda ve YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 2547’nin madde-5 “e” bendinde “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır.” İlkeleri gereği, bir üst öğrenim için gerekli çalışmaların yapılması, Tüm Önlisans branşları, Teknikerlik, Teknisyenlik ve Teknik Öğretmenlik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi, kuruluş yükseköğretim kurumları, tüm üniversiteler ve Kamu Kurumlarına destek vermek (protokol imzalamak) amacı ile kurulmuştur. Derneğin amacını destekleyici; mesleki, idari, sosyal, ve hukuksal konular derneğin çalışma konularını teşkil eder.

Dernekçe Sürdürülebilecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1. Kamu Kurum Kuruluşlarında ve özel sektörlerde bulunan Tüm Önlisans branşları, Teknikerler, Teknisyenler ve Teknik Öğretmenler, Ünvanının kullanılabilmesi ile uygulanabilirliliğini yasal sınırlar içerisinde sağlamak ve yakından takip etmek, özel ve kamu bürokrasisinde Teknik Hizmetler Sınıfında üst düzey ve ihtisas servislerinde yöneticilik kadrolarına atanabilmelerine ilişkin çalışmalar yürütmek, Kamu, Serbest çalışma alanı ve özel Sektörde branşlarına göre Tekniker mecburi istihdamının sağlanması ve Serbest çalışan Teknikerlere ihtisası ile ilgili Proje imza yetkisi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunun kanuni teminat altına alınmasını sağlamak.
2. Tüm Üye Önlisans branş mezunları ve TEKNİKER’ lerin, Şantiye Şefi olmalarının yasal düzlemde tanınması için her türlü mücadelenin yapılması, İşveren müteahhidinin ilgili bölüm mezunu değil ise ilgili bölüm teknikerleri olmadan yapının tamamlanamıyacağı veya işletmenin çalıştırılamayacağı yasal düzlemde yetkililere onaylatana kadar mücadele edilerek yürütmenin değiştirilmesi için her türlü yasal mücadeleleri yapmak.
3. Türkiye sınırları içerisinde bulunan Tüm Önlisans Branşları ile Tüm Teknikerler için odaların kurulması ve Tüm Tekniker Odaları kurulması çalışmalarını yürütmek. Tüm Tekniker Odaları ve Tüm Teknikerler Odaları kurulmasına değin; Tüm Teknikerlerin branşlarına göre, mesleki sorunlarının tespit edilmesi, çözümleri, mesleki standartların belirlenmesi, denetimi için ihtisas komisyonları oluşturmak Elektrik, inşaat, Makine, Sağlık ve Ziraat komisyonu vs. gibi
4. Tüm önlisans mezunları ve teknikerler için, okudukları Önlisans bölümleri, Yüksek Öğretim olduğundan, her türlü teknik hakların geri alınması için çalışmalar yapmak, örnek; proje hazırlanmasında mühendislerden önce Proje Teknisyenlerinin ve Proje Teknikerlerinin Çizim ve detaylandırma diye bölüm açılarak, Teknisyen ve Tekniker imzası olmadan kabul edilmemesini, daha sonra ilgili mühendisin yapılan detay ve hesapları kontrol ederek imzalaması en son olarak Onay imzasıyla tamamlanması, yolunda adım atılmasını gerçekleştirmek. Projelerde Teknisyen ve Tekniker imzası olmadan kabul edilmemesini sağlamak. Proje uygulamasını ise sahada personel ile birlikte çalışan Tekniker ile Teknisyenin Fen Adamı sıfatı ile şantiye şefi olmaları ve iş bitirme almaları sağlanması için her türlü mücadele yasal düzlemde edilecektir. Bu konu hakkında gerekli çalışmaları yapmak ve Teknik camia yı ve devlet yetkili organlarını bilgilendirmek için tüm çalışmaların yapılmasını sağlamak,
5. Tüm Teknikerler derneği olarak, uygulanması baştan hata olan lise mezununun, Sözde Kısa bir program altında 7-9 ay gibi okuyarak, Meslek Lisesi mezunu olup, sonra ilgili mühendislik bölümlerine gönderiyorlar, Sınavla giren ve en az 3-4 yıl okuyan liseli gençler ile aynı ayarda olabilirmi, olamıyacağına göre bu uygulamanın durdurulması için gerekenleri yapmak.
6. Tüm Teknikerlerin Meslek Yüksek Okul Önlisans mezunlarının doğrudan B sınıfı iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olabilmeleri için Meslek lisesi mezunu Teknisyenlerin kendi branşında doğrudan C sınıfı iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olabilmeleri ayrıca Teknik eğitim fakultesi mezunlarınada doğrudan A sınıfı iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olabilmeleri için her türlü çalışmaların yapılarak bu haklarının alınmasını sağlamak
7. Aday meslektaşlara ve üyelere meslektaşlara seminerler vererek, mesleki alanında bilgi almalarını sağlayarak, danışmanlık hizmeti yürütmek ve aday meslektaşlardan imkanları kısıtlı olanlara ders, alet ve kitap yardımında bulunmak,
8. Dernek üyelerinin çalışma, idari, mesleki, teknik, sosyal hak ve hukukunu savunmak, aramak, geliştirmek, Teknikerlik mesleğinin fonksiyonlarının (Görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ) kanuni teminat altına alınmasını sağlamak, Teknikerlerin mesleki protokoldeki gerçek yerlerinin belirlenmesini teminat altına almaktır.
9. Kamu Kurum Kuruluşları temsilcileri ve özel işletme temsilcileri yönetmeliği hazırlamak ve temsilci atamak.
10. Tüm Teknikerlerin, Eğitim sistemi 4+4+4 olarak yenilenmesinden sonra ilave olarak +2 yıl kendi branşlarında önlisans tamamlayanlara ve M.Y.O. mezunlarına; Tekrar sınavsız kendi branşlarında 3 yıl Lisans tamamlama yapmaları için yasal düzenlemeler ve çalışmaları yapmak, Sonuç itibari ile 4+4+4 Ortaöğretim, 2+3 ise Yükseköğretim şeklinde olmalısı için ortak çalışmalar yürütmek,
11. Durumu kötü olan, iş kazası geçiren üye meslektaşlara imkanlar nispetinde maddi ve manevi yardımlar yapmak, iş kazası, Vatani görev yada Teknikerlik mücadelesi sonucunda hayatını kaybeden Teknikerlerin ailelerine imkanlar nispetinde maddi yardımlarda bulunmak, Çocuklarına ise maddi imkanlar nispetinde öğrenimlerine yardım etmek.
12. İhtiyaç duyulan her türlü kurs, seminer, konferans ve panel gibi egitim çalışmalarını düzenlemek, Meslek ile ilgili dergiler, gazeteler, bültenler, bildiriler ve kitap yayımlamak, seminer, sempozyum, panel sergi ve konferanslar tertiplemek, ayrıca tüm üyelerine ve aday meslektaşlarına meslekleri ile ilgili her konuda eğitimlerini sağlamak.
13. Tüm Önlisans Branşlarına gore 1996 yıllarında öğretmen olabilmeleri için pedagojik formasyon eğitimi alabildiği için, tekrar tüm branşların kendi bölümlerinde eğitimci olabilmelerinin önünü açmak ve Teknik eğitim fakultelerini geri açarak, isteyenlerin bu okulda lisans tamamlayarak eğitim camiasına girmelerine destek olmak için çalışmalar yürütmek. Yasama, Yürütme, Yargı Organları, Y.Ö.K ve Meslek Yüksek Okulları ile diyalog içinde olmak.
14. Yüksek Öğrenim Kurumuna Bağlı Yüksek Okuluna sınavsız geçiş yapılması yetkililerce, ilgili anayasa maddesi gereği uygun görülmesi, Meslek Yüksek Okulu önlisans’lardan mezun olanlar, Yüksek Öğretim kanunda 13/2/2011-6111/170 md. Önlisans; Lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yüksek öğretimdir. Şeklinde ise; Tüm Tekniker ve önlisans mezunu olan herkesin bu kanuna göre sınavsız lisans tamamlaması için yasal tüm çalışmaların ilgili kurumlar ile birlikte yapılması ,
15. Tüm Teknikerler derneği olarak Y.Ö.K.’e bağlı üniversiteler ile protokoller yapmak ve uygun görüşleri alınarak, Anlaşmaya varılan en son yıl baz alınarak uzaktan eğitimle sınavsız lisans lisans tamamlamadan sonra Yüksek Okulları Fakultelere çevirmek için gerekli her türlü çalışmaları yapmak.
16. Tekniker ünvanı çalışmaya devam edecekler için ODA kurulmasını sağlamak, Avrupa düzeyinde Teknikere verilen ve verilmesi gereken tüm hakların alınması için çalışmalar yapmak.
17. Tüm Teknikerler için vakıf kurmak, vakıf lisesi ve vakıf üniversitesi açılması çalışmalarını yürütmek ve açmak, açılan vakıf üniversitesinde sosyal devlet ilkesi gereği protoller yapmak,
18. Teknikerler gününü, TBMM’nin uygun göreceği bir günü kabul ederek her yıl düzenli olarak kutlanmasını sağlamak. Tüm branşlar için ise ayrı günler belirleyerek, o günlerde branşların kendi kutlamalarında toplum sahiplenme duygusunu hissettirmek için tüm çalışmaları yürütmek,
19. Tüm Teknikerler Derneğine her branştaki Teknisyenlerin, Teknikerlerin ve Teknik eğitim mezunlarının üye olmasını sağlamak, mesleki güç birliğini temin etmek için ülke geneline yaymak ve dayanışmayı tesis etmek,
20. Üyelerinin tamamının fayda ve istifadesine açık, Genel Kurul Kararı ile Teknikerlik branşlarına uygun, Teknikerlerinde istihdam edileceği ticari şirketler kurmak, satın almak veya ortak olmak.
21. Tüm Teknikerlerin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
22. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve Teknikerlerin eğitim vermesini sağlamak. Ayrıca tüm teknikerler için öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik ve formasyon almaları için gerekli tüm çalışmaları yapmak.
23. Hedeflerin gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş. ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
24. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
25. Üyelerin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
26. Dernek üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
27. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
28. Hedefin ve amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulan federasyonları birleştirerek konfederasyon oluşturmak. Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak.
29. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
30. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
31. Amacının gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıflarının Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerden Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
32. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
33. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
34. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ile veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
35. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
36. Tüm Teknikerler Derneği’nin amaçlarından biri sendika kurmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel sektörlerde çalışan Tüm Teknikerlerin ve Teknik hizmet sınıfına giren personellerin haklarını savunmak, ayrıca diğer hizmetlerde bulunan tüm personelleri içine alarak, bunun için temsilciler atamak ve bu iş yerlerinde çalışan Teknikerlere ve Mesleki Teknik mezunlarına (Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans) yapılan uygunsuzlukları önlemek, Aldıkları maaşları Avrupa düzeyine çekmeye çalışmak ve sgk’larının branşlarına göre ödenmesini sağlamak, her türlü mobbinge karşı birleşmek, ayrıca her branşın kendi görev yetki ve sorumluluğunda iş yapmasını sağlararak devlet ve özelde verimliliğin artmasını sağlamak için her türlü yasal ve kanuni işlemleri yapmak.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek; Mesleki alanda eğitim ve öğrenimin hayat boyu geliştirilmesi için, bir üst öğretim oldukça tamamlayabilmek için her türlü mesleki dayanışma sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Derneğin Kurucuları
Madde 3 Kaldırıldı.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 4
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şube sayısı 40 kırk’tan fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma
Madde 5
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrıca ayrılan üyeye aidat iadesi yapılmaz.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 6
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-Dernek aleyhine faaliyet gösteren ve derneği küçük düşürücü yaklaşım ve açıklamalarda bulunan üye, Yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkartılır.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde 7
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul
2-Yönetim kurulu
3-Denetim kurulu
4-Disiplin kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 8
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı 40 kırk’a kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı 40 kırk’tan fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin 1/5 yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek yada yazılı olarak bildirilmek için üyenin bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek, mahalli yayın araçlarını kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise yönetim kurulu asillerinin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının 3 te 2 sinden az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.
Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 9
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
18-Derneğin sendika kurması,
19-Gerekli görüldüğünde haklı sebeblerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
20-Dernek şubelerinin yapacakları her türlü basın yayın açıklamalarının ve ilanların taraflarına bildirilerek onay alınması, alınmadığı halde sorumlu şube yönetim kurulu olaylardan sorumlu tutularak görevden almak,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11
Yönetim kurulu 5 beş asıl ve 5 beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 (bir) başkan, 1 (bir) başkan yardımcısı, 1 (bir) Sekreter, 1 (bir) sayman, 1 (iki) üye’yi belirler.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
14-Mevzuatın kendisine verdiği görevler çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı organlarına gitmek, bu organlardan birinin uygun görmesi halinde, dernek çalışma konuları ve biçimlerine göre yardımcı olmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 12
Denetim kurulu, 3 üç asıl ve 3 üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 13
Disiplin kurulu, 3 üç asıl ve 3 üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Disiplin kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterirken, mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tüm üyelerin uyup uymadığının tepsini ve, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve her yönetim kurulu toplantılarını geçmeyen aralıklarla üyelerin disiplin sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Disiplin kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Bölge şube sorumlusu komisyonunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 14
Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından bölge şube sorumluları komisyonu oluşturulabilir. Bu bölge şube sorumluları Genel Merkez Yönetim kurulunun denetimi ve bilgileri dâhilinde yürütür. Bölge şube sorumluları aralarında 1 bir başkan seçebilirler, ve bunu Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunmalıdırlar. Ülkemizde bulunan 7 bölgenin, her bir bölgesinin içinde bulunan illerde açılacak şubelerin, o bölgeyi teşkil edeceği için, örneğin; İç Anadolu bölgesi sorumlusu, İç Anadolu bölgesine bağlı illerde açılacak şubelerden sorumlu olacak ve takibini yaparak Yönetim Kuruluna bildirir ve gerekirse Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarını şube yönetimlerine bildirir.

Branş Komisyonunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 15
Tüm Tekniker Branşlarındaki, Meslek standartlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, denetimi ve Meslek yetkilerinin korunması ile ilgili çalışmalar yürütmek üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Mesleki Branş Komisyonları oluşturulabilir. Genel Merkez Yönetim Kurulunun Denetiminde ve bilgileri dahilinde yürütülür. Çalışmalar tüm Branşlar için ayrı ayrı yapılarak dosyalanır. Tüm Branşlara ait Komisyon Başkanlık görevini, Yönetim kurulunca görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinden biri yürütür. Ayrıca Tüm Branşlardaki “Mesleki Yeterlilik Belgesini” onaylar, Genel Başkan onayına sunduktan sonra dosyalar. Branş mesleki komisyonu kurulamamış ise Genel Başkan veya Yardımcısı veya Genel Sekreter Yetki belgesini onaylar, dosyalar. Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Branş Komisyonları tarafından her 3 (üç) ayda bir yazılı olarak bilgilendirir.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 16
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Giriş ücreti: Üyelerden giriş ücreti 5,00 TL talep edilir,
2-Üye Aidatı: aylık olarak ta 10 (on) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin Amacını uygulaması için ve genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %30’si üç ayda bir genel merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Branş Komisyonlarının vereceği belgelerden elde edilecek gelirler
9-Dernek Rozetlerinden elde edilecek gelirler,
10-İktisadi faaliyet gelirleri,
11-Üye kartı’ndan elde edilecek gelirler, vs. ( anahtarlık ) gibi
12-Diğer yasal gelirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı………Görev Unvanı………..İmzası

Erkan ŞAN………….Genel Başkan
Uğur YILMAZ………Genel Başkan Yardımcısı
Berna ÇACTAŞ…….Genel Sayman
Emel GÖLBAŞI…….Genel Sekreter
Halil KABAK………..Asil Üye

Bu tüzük 30 (otuz) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

baglanFaydalı Linkler